Hướng dẫn xử lý lỗi đường dẫn tiếng việt CS_Cart

ưMột số trường hơp sử dụng link tiếng việt thường bị lỗi dạng  tiêu đề “ tiếng việt có dấu” => link: ting-vit-c-du. Hôm na y tôi có bài hường dẫn các bạn cách khách phục triệt để việc này.

Bước 1: Đầu tiên bạn vào thư mục app/schemas/literal_converte

Bước 2: Mở file general.php  để sửa nội dung

Bương 3: Tin đoạn này

$general = array(
  '\'' => '',
  '"' => '',
  '&' => SEO_DELIMITER . 'va' . SEO_DELIMITER,
  '?' => '-',
  ' ' => '-',
  '/' => '-',
  '(' => '-',
  ')' => '-',
  '[' => '-',
  ']' => '-',
  '%' => '-',
  '#' => '-',
  ',' => '-',
  ':' => '-',

Bước 4: Thêm vào đoạn

'á' => 'a', 'à' => 'a', 'ạ' => 'a', 'ả' => 'a', 'ã' => 'a', 'ă' => 'a', 'ắ' => 'a', 'ằ' => 'a', 'ặ' => 'a',
	'ẳ' => 'a', 'ẵ' => 'a', 'â' => 'a', 'ấ' => 'a', 'ầ' => 'a', 'ậ' => 'a', 'ẩ' => 'a', 'ẫ' => 'a', 'Á' => 'a',
	'À' => 'a', 'Ạ' => 'a', 'Ả' => 'a', 'Ã' => 'a', 'Ă' => 'a', 'Ắ' => 'a', 'Ằ' => 'a', 'Ặ' => 'a', 'Ẳ' => 'a',
	'Ẵ' => 'a', 'Â' => 'a', 'Ấ' => 'a', 'Ầ' => 'a', 'Ậ' => 'a', 'Ẩ' => 'a', 'Ẫ' => 'a',
	'đ' => 'd', 'Đ' => 'd', 
	'è' => 'e', 'é' => 'e', 'ẻ' => 'e', 'ẽ' => 'e', 'ẹ' => 'e', 
	'ê' => 'e', 'ề' => 'e', 'ế' => 'e', 'ể' => 'e', 'ễ' => 'e', 'ệ' => 'e', 
	'È' => 'e', 'É' => 'e', 'Ẻ' => 'e', 'Ẽ' => 'e', 'Ẹ' => 'e', 
	'Ê' => 'e', 'Ề' => 'e', 'Ế' => 'e', 'Ể' => 'e', 'Ễ' => 'e', 'Ệ' => 'e', 
 	'ì' => 'i', 'í' => 'i', 'ỉ' => 'i', 'ĩ' => 'i', 'ị' => 'i', 
	'Ì' => 'i', 'Í' => 'i', 'Ỉ' => 'i', 'Ĩ' => 'i', 'Ị' => 'i', 
	'ò' => 'o', 'ó' => 'o', 'ỏ' => 'o', 'õ' => 'o', 'ọ' => 'o', 
	'ô' => 'o', 'ồ' => 'o', 'ố' => 'o', 'ổ' => 'o', 'ỗ' => 'o', 'ộ' => 'o', 
	'ơ' => 'o', 'ờ' => 'o', 'ớ' => 'o', 'ở' => 'o', 'ỡ' => 'o', 'ợ' => 'o', 
 	'Ò' => 'o', 'Ó' => 'o', 'Ỏ' => 'o', 'Õ' => 'o', 'Ọ' => 'o', 
	'Ô' => 'o', 'Ồ' => 'o', 'Ố' => 'o', 'Ổ' => 'o', 'Ỗ' => 'o', 'Ộ' => 'o', 
 	'Ơ' => 'o', 'Ờ' => 'o', 'Ớ' => 'o', 'Ở' => 'o', 'Ỡ' => 'o', 'Ợ' => 'o', 
	'ù' => 'u', 'ú' => 'u', 'ủ' => 'u', 'ũ' => 'u', 'ụ' => 'u', 
	'ư' => 'u', 'ừ' => 'u', 'ứ' => 'u', 'ử' => 'u', 'ữ' => 'u', 'ự' => 'u', 
	'Ù' => 'u', 'Ú' => 'u', 'Ủ' => 'u', 'Ũ' => 'u', 'Ụ' => 'u', 
	'Ư' => 'u', 'Ừ' => 'u', 'Ứ' => 'u', 'Ử' => 'u', 'Ữ' => 'u', 'Ự' => 'u', 
 	'ỳ' => 'y', 'ý' => 'y', 'ỷ' => 'y', 'ỹ' => 'y', 'ỵ' => 'y', 
	'Y' => 'y', 'Ỳ' => 'y', 'Ý' => 'y', 'Ỷ' => 'y', 'Ỹ' => 'y', 'Ỵ' => 'y',

 

Sau đó lưu lại là Ok. Từ sau này nó sẽ tự tạo link chuẩn SEO cho bạn